Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11

6502

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
Ngày hoàn thành: 29/08/2017
Diện tích nền trệt: 4m x 16m
Quy mô: 5 tầng

Video sau khi hoàn thành công trình

Hình ảnh hoàn thiện nhà mới cô Hương, Quận 11

Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 75 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 76 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 77 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 78 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 79 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 80 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 81 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 82 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 83 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 84 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 85 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 86 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 87 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 88 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 89 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 90 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 91 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 92 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 93 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 94 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 95 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 96 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 97 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 98 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 99 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 100 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 101 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 102 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 103 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 104 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 105 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 106 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 107 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 108 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 109 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 110 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 111

Hình ảnh xây dựng nhà cô Hương, Quận 11

xây dựng nhà mới cô Hương xây dựng nhà mới cô Hương xây dựng nhà mới cô Hương xây dựng nhà mới của cô Hương xây dựng nhà mới của cô Hương

Xem thêm bài viết: